Plans de Previsió Social Empresarial – juny

Plans de Previsió Social Empresarial – juny

Els Plans de Previsió Social Empresarials (PPSE) són uns tipus de contractes d´assegurances, mitjançant els quals l’empresa instrumenta els seus compromisos per a pensiones a favor dels seus treballadors amb l´asseguradora. El PPSE és el gran desconegut a l´Estat espanyol. El producte és molt semblant al Pla de Pensions d´Ocupació, perquè les contingències cobertes són les mateixes i la fiscalitat també.

La gran diferència entre un i l’altre és la garantia que ofereix la entitat asseguradora, ja que les prestacions a la jubilació estan determinades inicialment, amb independència del que passi els anys vinents en els mercats financers. Cal recordar que pel Pla de Pensions d´Ocupació, les inversions del seu fons de pensiones fluctuaran fins al cobrament de les prestacions de jubilació, defunció i invalideses.

La manera de determinar la prestació a la jubilació pel PPSE, és la capitalització financera actuarial, amb les corresponents bases tècniques de l´asseguradora, de tipus d´interès garantit i taules de mortalitat vigents en el moment de la contractació. A més, podem gaudir de la participació en els resultats financers de la cartera d´inversions. Això vol dir que les prestacions poden ser superiors si la gestió de la cartera d´inversions feta per l´asseguradora ha estat positiva, tenint en compte la situació dels mercats financers.

Un altre diferència rellevant és que la relació de l´empresa amb l´asseguradora és bilateral. No hi ha cap comissió de control. L´empresa instrumenta el seu compromís per a pensions assolit amb els seus treballadores, amb l´asseguradora, simplificant la gestió del pagament de prestacions garantides.

Si la situació empresarial canvia amb el temps, sempre serà possible mobilitzar la totalitat de les provisions matemàtiques del PPSE a un altre Pla de Previsió Social Empresarial contractat amb una asseguradora diferent de l´inicial, o també a un Pla de Pensions d´Ocupació. És important ressaltar que els treballadors assegurats podran exercir el seu dret de rescat, en cas d´extinció de la relació laboral, i mobilitzar-ho al seu Pla de Pensions Individual.

Back